03a:ベルリン=ブランデンブルク大管区(Gau Berlin-Brandenburg der NSDAP)

203月 - による conmo3 - 0 -
Pocket

大管区都:ベルリン
1926年11月に大ベルリン大管区(初代)とブランデンブルク大管区(初代)が合併して作られた。1928年10月1日に大ベルリン大管区とブランデンブルク大管区に分割された。
歴代大管区指導者
ヨーゼフ・ゲッベルス(1926年10月28日-1928年9月30日)
歴代大管区指導者代理
エミール・ホルツ(第二大管区指導者代理)(1926年-1928年9月30日)
クルト・ダリューゲ(1926年11月1日-1928年10月1日)