07. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“

233月 - による conmo3 - 0 -
Pocket

Kommandeure

 • 30. Januar 1942 bis Juli 1943 SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Artur Phleps
 • Juli 1943 bis 30. Januar 1944 SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Carl Reichsritter von Oberkamp
 • 30. Januar 1944 bis 20. Januar 1945 SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Otto Kumm
 • 20. Januar bis 8. Mai 1945 SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS August Schmidhuber
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Jäger-Regiment 13 „Artur Phleps“
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Jäger-Regiment 14 „Skanderbeg“ (Reste der 21. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Skanderbeg“)
 • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Artillerie-Regiment 7
  • SS-Panzer-Abteilung 7
  • SS-Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 7
  • SS-Sturmgeschütz-Abteilung 7
  • SS-Kavallerie-Abteilung 7
  • SS-Kradschützen-Bataillon 7
  • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 7
   • SS-Panzer-Aufklärungs-Zug
  • SS-Radfahr-Bataillon 7
  • SS-Radfahr-Aufklärungs-Abteilung 7
  • SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 7
  • SS-Flak-Abteilung 7
  • SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 7
  • SS-Wirtschafts-Bataillon 7
   • SS-Nachschub-Kompanie 7
  • SS-Sanitäts-Abteilung 7
   • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Veterinär-Kompanie 1/7 und 2/7
   • SS-Freiwilligen-Gebirgs-Kriegsberichter-Zug 7
    • SS-Propaganda-Zug
    • SS-Feldgendarmerie-Trupp 7
  • SS-Instandsetzungs-Abteilung 7
  • SS-Wehrgeologisches Bataillon
 • Divisionstruppen 7
  • SS-Feldersatz-Bataillon 7