AUGST VON CRAMON

Pocket

GEN.LTN.
AUGST V. CRAMON
*7.1.1861
†19.10.1940
HELENE v. CRAMON
*6.3.1865
†18.3.1939
HPTM
FRIDRICH v. CRAMON
*15.7.1888
†9.9.1934
GUNTER v. CRAMON
*26.11.1889
†24.3.1945