KARL THEODOR VON STRANTZ

Pocket

KARL
THEODOR
VON STRANTZ
25.10.1820
26.4.1895